Your search results

Daň z nehnuteľností v roku 2024: Všetko, čo potrebujete vedieť

Posted by Dávid Maxian on 17. januára 2024
0

Blíži sa termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľností, no nie každý má túto povinnosť. V tomto článku vám prinášame prehľad toho, kto a kedy musí podať daňové priznanie a kto je povinný zaplatiť túto daň.

Kto musí podať daňové priznanie

Podanie daňového priznania (DP) k dani z nehnuteľností je potrebné, ak došlo v období od 2.1.2023 do 1.1.2024 k zmene vlastníctva, správy, nájmu alebo užívania nehnuteľnosti. Ak ste počas tohto obdobia neuskutočnili žiadne zmeny, DP podávať nemusíte. V prípade, že ste v tomto období stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, alebo došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, ste povinný podať DP.

Za aké nehnuteľnosti sa DP podáva

 • Stavby: domy, chaty, garáže, humná, drobné stavby (napr. letná kuchynka).
 • Byty a nebytové priestory v bytovom dome.
 • Pozemky: záhradky, stavebné pozemky, orná pôda, trávnaté porasty, lesy, vinice.

Aké zmeny nehnuteľnosti majú vplyv na podanie DP

 • Kúpa, predaj alebo darovanie nehnuteľnosti.
 • Zdedenie nehnuteľnosti alebo nadobudnutie nehnuteľnosti dražbou.
 • Rozvod a majetkové vysporiadanie.
 • Získanie stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia.
 • Zmeny v užívaní stavby alebo bytu.
 • Zbúranie stavby.
 • Pozemkové úpravy.
 • Dlhodobý nájomný vzťah zapísaný v katastri.

V prípade neistoty, či máte podať DP, sa obráťte na príslušný mestský alebo obecný úrad.

Kde a kedy treba DP podať

Daňové priznanie sa podáva na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v ktorého katastri sa nehnuteľnosť nachádza. Ak došlo k zmene v období medzi 2.1.2023 a 1.1.2024, ste povinný podať DP najneskôr do 31. januára 2024. V prípade nehnuteľnosti nadobudnutej dedením alebo dražbou, musíte podať DP do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Kto vypočíta daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľností vypočíta mesto alebo obec po podaní DP. Správca dane vám následne pošle rozhodnutie s vypočítanou daňou, číslom účtu a spôsobom platby.

Možnosti úľavy a oslobodenia od dane

Mesto alebo obec môže poskytnúť úľavu alebo oslobodenie od dane z nehnuteľností, napríklad z dôvodu veku, získania preukazu ŤZP, poberania dávok v hmotnej núdzi, či obmedzeného využitia nehnuteľnosti. O úľavu je potrebné požiadať do 31. januára.

Sankcie pri nepodaní daňového priznania

V prípade nepodania DP v zákonnom termíne hrozí pokuta od 10 € do 3 000 €, maximálne však do výšky vyrubenej dane.

Editovateľné PDF tlačivo k priznaniu k dani z nehnuteľnosti: Tlačivo je možné editovať priamo v prehliadači počítača kliknutím na link, alebo si ho môžete stiahnuť do vášho počítača.

Napísať komentár

Your email address will not be published.

 • Vyhľadávanie

  0 € do 1.500.000 €

Porovnajte nehnuteľnosti