Your search results

Zdedili ste nehnuteľnosť? Zistite, kedy vás môže čakať daňová povinnosť

Posted by Dávid Maxian on 12. februára 2024
0

V roku 2004 Slovensko zrušilo daň z dedičstva, čo predstavovalo významnú zmenu pre dedičov majetku. Tento krok uľahčil prenos majetku medzi generáciami bez daňovej záťaže. Avšak, pri predaji zdedenej nehnuteľnosti vstupujú do hry špecifické pravidlá, ktoré môžu mať významný dopad na daňové záväzky dedičov.

Základné princípy

Hoci dedičstvo ako také nie je na Slovensku zdaňované, predaj zdedeného majetku môže podliehať dani z príjmu. Kľúčovým faktorom je tu doba, počas ktorej dedič vlastní zdedenú nehnuteľnosť pred jej predajom. Pravidlo päť rokov je základným pilierom, ktorý určuje, či bude príjem z predaja zdanený.

Dediči v priamom a nepriamom rade

Právne rozlišenie medzi dedičmi v priamom a nepriamom rade má zásadný význam pre daňové dôsledky predaja nehnuteľností. Priami dediči – deti, rodičia, starí rodičia a manželia zomrelej osoby – môžu požívať oslobodenie od dane z príjmu z predaja, ak je nehnuteľnosť v ich vlastníctve aspoň 5 rokov. To umožňuje rodinnému majetku prechádzať medzi generáciami s minimálnou daňovou záťažou.

Naproti tomu, nepriami dediči, ako sú súrodenci, tety a ujovia, musia dodržiavať rovnaké päťročné pravidlo, avšak s menšou možnosťou na oslobodenie, keďže nezáleží na dĺžke vlastníctva nehnuteľnosti poručiteľom pred ich smrťou.

Výpočet dane z príjmu

V prípade, že dedič predá zdedenú nehnuteľnosť a nie je oslobodený od dane, daňová povinnosť sa vypočíta z rozdielu medzi predajnou cenou a všeobecnou cenou nehnuteľnosti v čase dedenia. Táto všeobecná cena je často určená ocenením nehnuteľnosti počas dedičského konania a slúži ako základ pre výpočet daňového základu.

Daňové výdavky a oslobodenia

Zaujímavým aspektom je, že dedič môže od svojho príjmu z predaja odpočítať určité daňové výdavky, čo môže znížiť výšku zdaniteľného príjmu. Tieto výdavky zahŕňajú, napríklad, náklady na zlepšenie nehnuteľnosti pred jej predajom, čím sa zvyšuje jej hodnota a potenciálne vstupná cena pre účely dane.

Praktické doporučenia

Pre dedičov je kľúčové mať na pamäti, že dátum nadobudnutia vlastníctva nehnuteľnosti je deň smrti poručiteľa, a nie dátum vydania uznesenia o dedičstve alebo zápisu do katastra nehnuteľností. To znamená, že päťročná lehota začína plynúť ihneď po smrti zomrelého, čo je dôležité pre plánovanie predaja.

Záver

Predaj zdedenej nehnuteľnosti na Slovensku je procesom, ktorý si vyžaduje dôkladné pochopenie pravidiel dane z príjmu. Vďaka oslobodeniu od dane po piatich rokoch vlastníctva môžu dediči v mnohých prípadoch predávať nehnuteľnosti bez dodatočných daňových záväzkov. Avšak, každá situácia je unikátna a môže vyžadovať konzultáciu s daňovým poradcom, aby sa zabezpečilo správne pochopenie a aplikácia daňových zákonov.


Napísať komentár

Your email address will not be published.

  • Vyhľadávanie

    0 € do 1.500.000 €

Porovnajte nehnuteľnosti